Ogłoszenie

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013

 

Projekt pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy – biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.”

1.Cel projektu.
• Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie (np. BHP, system organizacji pracy, wzrost możliwości rozwojowych kadry)
• Wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym, ogólnokrajowym, zagranicznym
• Wprowadzenie nowych technologii umożliwiających produkcję opakowań z tworzyw PE (worki na śmieci) umożliwiających ich pełne zamknięcie po napełnieniu oraz produkcję opakowań z tworzyw PE (worki na śmieci) wykonanych z folii oksy – biodegradowalnych
• Wprowadzenie 6 nowych grup innowacyjnych produktów
• Obniżenie kosztów prowadzenia działalności
• Zwiększenie zatrudnienia (w podziale na etaty oraz w podziale na zatrudnienie kobiet i mężczyzn)
• Ochrona środowiska naturalnego
• Informatyzacja, zastosowanie i wykorzystanie rozwiązań ICT w projekcie.
2. Termin realizacji:
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu : 1.12.2011
Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu :15.10.2013

3. Źródła finansowania: Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości; Schemat: B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne; Temat priorytetu: 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

4. Całkowita wartość wydatków projektu: 3 258 885,00 PLN
5. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1463 848,75 PLN
6. Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa : 258 326, 25 PLN