Ogłoszenie

Jarosław, dn. 01.12.2011

Ogłoszenie

Firma Sipeko Sp. z o.o. ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych” zaprasza do składania ofert na:

Urządzenia kontrolujące parametry fizyczne folii tj. grubość, waga na 1 m itp. Urządzenia muszą gwarantować odpowiednio wysokość materiału foliowego skierowanego do dalszej obróbki – 3szt

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki, adres: 37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41, w godz. od 8 – 16, tel/fax (016) 621 35 71, adres email: sipeko@sipeko.pl

Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• zakres robót
• czas realizacji usługi
• wartość oferty (netto+VAT),
• sposób zapłaty
• termin ważności oferty
• warunki gwarancji
• inne istotne warunki istotne przy realizacji usługi

Termin realizacji: do 30-03-2012.
Termin związania ofertą: 3 miesiące

Kryterium oceny oferty: najniższa cena, spełnienie wymagań dotyczących specyfikacji zamówienia (specyfikacja zamówienia dostępna w siedzibie Sipeko Sp. z o.o. lub poprzez kontakt telefoniczny
)

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie oferenta.

Termin złożenia ofert: do 30-12-2011

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.